Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Eenmanszaak hoveniersbedrijf Tova Tuinen, kantoorhoudende te Badhoevedorp (Nederland), Rietvinkstraat 74 1171 TJ Badhoevedorp, rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. Tom Valentijn (eigenaar), ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 34374310 hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hoveniersbedrijf Tova Tuinen
  De ondernemer die bedrijfsmatig hovenierswerkzaamheden uitvoert bij particulieren en ondernemingen.
 2. Aanbieding
  Iedere offerte van Tova Tuinen betreffende het leveren van zijn diensten.
 3. Overeenkomst
  Ieder contract dan wel opdracht welk tussen opdrachtgever en Tova Tuinen tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het contract, niet zijnde een aanbieding.
 4. Diensten
  Alle dienstverlening die het onderwerp is van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Tova Tuinen.
 5. Voorwaarden
  Deze algemene leveringsvoorwaarden.
 6. Opdrachtgever /wederpartij
  Degene die met Tova Tuinen een overeenkomst is aangegaan dan wel degene die een aanbieding in de zin van lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.
 7. Opdracht
  Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 van de opdrachtgever aan Tova Tuinen.

  Artikel 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Tova Tuinen, te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tova Tuinen waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken door Tova Tuinen.
  2.3 Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.
  2.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  2.5 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tova Tuinen en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
  2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.
  2.8 Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Tova Tuinen.
  Artikel 3. Aanbieding
  3.1 Alle door Tova Tuinen uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
  3.2 Alle door Tova Tuinen uitgebrachte aanbiedingen dan wel offertes gelden gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding dan wel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd.
  3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  3.4 Tova Tuinen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van Tova Tuinen ontheffen hem dan ook van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.
  3.5 Alle bij de offerte behorende bijlagen blijven eigendom van Tova Tuinen en dienen op zijn eerste verzoek te worden geretourneerd. Behoudens zijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming zal de opdrachtgever een door Tova Tuinen verstrekte offerte niet aan derden ter inzage geven of ter beschikking stellen en mag deze evenmin worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gemaakt.
  3.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Tova Tuinen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tova Tuinen dit anders aangeeft. Ook eventuele later gemaakte afspraken of aanvullende afspraken zijn slechts bindend indien Tova Tuinen hier schriftelijke bevestiging toe heeft gegeven.
  3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tova Tuinen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  3.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  3.8 In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd:
 8. naam van de opdrachtgever;
 9. datum van de overeenkomst/offerte;
 10. omschrijving van de opdracht;
 11. het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;
 12. eventuele bijzondere voorwaarden;
 13. termijnen en wijzen van betaling.
  3.9 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Tova Tuinen komt enkel tot stand na schriftelijke bevestiging van Tova Tuinen. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke acceptatie wordt betwist, zijn opdrachtgever en Tova Tuinen aan de overeenkomst gebonden.
  3.10 Tova Tuinen behartigt te allen tijde alle belangen van de derden waarvan hij gebruikt maakt bij de uitvoering van zijn bedrijfswerkzaamheden. Opdrachtgevers van Tova Tuinen mogen niet rechtstreeks contact opnemen met deze derden. Opdrachtgevers mogen evenmin, tenzij Tova Tuinen schriftelijk hiertoe voorafgaand toestemming heeft verleend, deze partijen enige overeenkomsten laten tekenen. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarden toch rechtstreeks worden aangegaan, zonder medeweten van Tova Tuinen, zijn niet bindend.
  Artikel 4. Prijzen
  4.1 Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, waaronder onder andere in- en uitvoerrechten, belastingen en andere (internationale)heffingen. Eventuele extra kosten zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
  4.2 De in de aanbiedingen of offertes van Tova Tuinen weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. De prijzen zoals Tova Tuinen deze in zijn brochures dan wel op zijn website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of meerdere van deze factoren wijzigen, is Tova Tuinen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  4.3 Alle offertes en aanbiedingen van Tova Tuinen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Tova Tuinen is verstrekt, waarbij de opdrachtgever ervoor instaat dat daarbij alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht correct aan Tova Tuinen wordt verstrekt.
  4.4 Kosten van eventueel aangeschafte goederen of geleverde diensten worden rechtstreeks aan opdrachtgever doorberekend. Ook kosten die derden na aanvang van de opdracht bij Tova Tuinen indienen in het kader van de opdracht zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
  Artikel 5. Totstandkoming, levering en wijziging van de overeenkomst
  5.1 De overeenkomst tussen Tova Tuinen en de wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  5.2 Tova Tuinen heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  5.3 Indien door Tova Tuinen dan wel door zijn ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten van deze medewerkers.
  5.4 De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondertekende opdrachtbevestiging door Tova Tuinen retour is ontvangen.
  5.5 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen door Tova Tuinen, wordt de opdracht niettemin geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Tova Tuinen op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.
  5.6 De overeenkomst komt in plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.
  5.7 Tova Tuinen is gerechtigd om, indien noodzakelijk, de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Tova Tuinen zal de wederpartij hierover voorafgaand informeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tova Tuinen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  5.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan dan wel een nieuwe overeenkomst opstellen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. Tova Tuinen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  5.9 Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan Tova Tuinen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.
  5.10 Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is Tova Tuinen gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de vernieuwde voorwaarden, waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering/levering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Tova Tuinen en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen.
  5.11 Indien tussen partijen een bepaalde termijn is overeengekomen zal Tova Tuinen deze termijn steeds zoveel mogelijk in acht nemen, doch dit is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de wederpartij Tova Tuinen derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Tova Tuinen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  5.12 Tova Tuinen kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming Tova Tuinen kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en na een ingebrekestelling, enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim voortvloeit.
  5.13 Indien Tova Tuinen gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan Tova Tuinen. Dit geldt eveneens voor de eventuele terbeschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever aan Tova Tuinen die bij de werkzaamheden van Tova Tuinen betrokken zullen zijn.
  5.14 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, medewerking en/of werkruimte niet tijdig aan Tova Tuinen worden verstrekt, zal Tova Tuinen daarvan melding doen aan de opdrachtgever en heeft Tova Tuinen het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  5.15 De door Tova Tuinen aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anderszins zijn overeengekomen. Tova Tuinen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  5.16 In geval dat Tova Tuinen ten gevolge van weersomstandigheden niet op de overeengekomen termijn zijn diensten kan leveren, zal deze termijn worden opgeschoven naar een nieuwe termijn. Opdrachtgever kan na beëindiging van de weersomstandigheden een nieuwe termijn aandragen bij Tova Tuinen.
  5.17 Bezwaren tegen de inhoud van een opdrachtbevestiging of opdrachtaanpassing/meerwerk dienen schriftelijk aan Tova Tuinen kenbaar gemaakt te worden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Indien de opdrachtgever nalaat om zijn bezwaren voor deze termijn in te dienen, wordt de juistheid van de schriftelijke bevestiging geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaardt.
  5.18 De levering van de overeengekomen diensten vangt aan op de in de offerte genoemde dan wel in de schriftelijke opdrachtbevestiging genoemde termijn.
  5.19 De door Tova Tuinen genoemde levertijden dan wel termijnen zijn nooit fatale data.
  Artikel 6. Betaling
  6.1 Betaling van de facturen van Tova Tuinen dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Tova Tuinen. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op Tova Tuinen te verrekenen met de door Tova Tuinen in rekening gebrachte bedragen.
  6.2 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
  6.3 Tova Tuinen is te allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van aanbetaling, waarborg of bankgarantie te bedingen ten aanzien van zijn vordering, waarbij voornoemde zekerheidsstellingen niet limitatief zijn. Indien Tova Tuinen goederen voor de opdrachtgever dient op te slaan, welke hij op afroep dient te leveren, dan heeft Tova Tuinen het recht om minimaal 30% van de totale aanneemsom als zekerheid in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
  6.4 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Tova Tuinen aangewezen bankrekening. Tova Tuinen heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Tova Tuinen, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Tova Tuinen is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Tova Tuinen bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor Tova Tuinen voortvloeiende schade.
  6.5 Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna de opdrachtgever 1 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag.
  De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend:
 14. over de eerste Euro 2.500, – 15% met minimum van € 40, –
 15. over de volgende Euro 2.500,- 10%
 16. over de volgende Euro 5.000,- 5%
 17. over de volgende Euro 190.000,- 1%
 18. over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van €6.775, –
  6.6 Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van Tova Tuinen, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door Tova Tuinen rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Tova Tuinen om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.
  6.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  6.8 De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Tova Tuinen kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten ter zake verloren.
  6.9 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is Tova Tuinen gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.
  6.10 Tova Tuinen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tova Tuinen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  6.11 Indien Tova Tuinen en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat (deel)betalingen van de diensten uiterlijk vòòr of op de overeengekomen termijn van uitvoering zal plaatsvinden, kan deze betalingsverplichting door geen enkele reden worden opgeschort door de opdrachtgever.
  6.12 Het indienen door opdrachtgever van een klacht, ontslaat opdrachtgever niet van zijn (betalings-) verplichtingen ten opzichte van Tova Tuinen.
  6.13 Opdrachtgever mag pas eventuele publicatie van Intellectueel eigendomsrecht beschermd materiaal uit handen van Tova Tuinen geven nadat de overeengekomen vergoedingen aan Tova Tuinen zijn voldaan.
  6.14 Eventueel door Tova Tuinen gegeven kortingen hebben uitsluitend en alleen betrekking op de nettoprijs en gelden alleen voor de betreffende opdracht.
  Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst
  7.1 Tova Tuinen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
 19. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 20. Na het sluiten van de overeenkomst Tova Tuinen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 21. De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomt verzocht is om zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 22. Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Tova Tuinen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen;
 23. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tova Tuinen kan worden gevergd.
  7.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tova Tuinen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Tova Tuinen de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij onverminderd zijn aanspraken welke voortvloeien uit de wet en overeenkomst.
  7.3 Indien Tova Tuinen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.
  7.4 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Tova Tuinen gerechtigd tot verkrijging van vergoeding van schade en onkosten, waaronder inbegrepen directe en indirecte kosten.
  7.5 De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.
  7.6 In het geval van verzuim van de wederpartij is Tova Tuinen gerechtigd, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan Tova Tuinen verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.
  7.7 In geval van wanprestatie door de wederpartij, is deze jegens Tova Tuinen verplicht tot verlening van een schadevergoeding of schadeloosstelling.
  7.8 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tova Tuinen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Tova Tuinen op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  7.9 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen alle kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Annuleringen van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk (per brief) te geschieden. Indien de opdrachtgever langer dan 20 dagen voor de uitvoerdatum annuleert zal Tova Tuinen 30% van de totale factuur in rekening brengen. Bij annulering tussen 20 en 8 dagen voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever verplicht 50% van het totaal verschuldigde bedrag te betalen, zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding indien de in werkelijkheid door Tova Tuinen geleden schade hoger is. Bij een annulering korter dan en gelijk aan 7 dagen voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever verplicht het volledige bedrag van het totaal verschuldigde bedrag te betalen.
  7.10 In geval van een gedeeltelijke annulering, blijft de rest van de offerte dan wel overeenkomst van kracht.
  Artikel 8. Overmacht
  8.1 Tova Tuinen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  8.2 Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, doch niet limitatief: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Tova Tuinen zijn ontstaan zoals o.a. weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf, stakingen, oorlog, vertragingen in het transport en vertraagde of foutieve levering van zaken, materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Tova Tuinen.
  8.3 Tova Tuinen is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan Tova Tuinen de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  8.4 Indien Tova Tuinen bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
  8.5 In geval dat Tova Tuinen om reden van weersinvloeden zijn werkzaamheden dan wel leveringen niet op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een fatale termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van weersomstandigheden niet kan worden behaald, is er door de opdrachtgever geen enkele vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk ten aanzien van Tova Tuinen.
  8.6 In geval dat Tova Tuinen om reden van onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld weggestopt puin, zware wortels of zware boomstronken zijn werkzaamheden dan wel leveringen niet (op de overeengekomen termijn) kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een fatale termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van bovengenoemde omstandigheden niet kan worden behaald, is er door de opdrachtgever geen enkele vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk ten aanzien van Tova Tuinen. Tova Tuinen is in dat geval gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden waarbij reeds gemaakte kosten gefactureerd kunnen worden aan opdrachtgever dan wel om een meerprijs in rekening te brengen.
  Artikel 9. Aansprakelijkheid
  9.1 Tova Tuinen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tova Tuinen.
  9.2 Tova Tuinen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Tova Tuinen is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of gegevens.
  9.3 De totale aansprakelijkheid van Tova Tuinen zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Tova Tuinen aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  9.4 De aansprakelijkheid van Tova Tuinen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  9.5 Tova Tuinen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  9.6 Tova Tuinen is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
  9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tova Tuinen of zijn leidinggevenden.
  9.8 De wederpartij vrijwaart Tova Tuinen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Tova Tuinen toerekenbaar is.
  9.9 Indien Tova Tuinen door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Tova Tuinen zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van hem verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van passende maatregelen, is Tova Tuinen zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tova Tuinen daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  9.10 Tova Tuinen is ten aanzien van in opdracht van zijn door derden verrichte werkzaamheden op gelijke wijze aansprakelijk als voor werkzaamheden door zijn eigen werknemers verricht, tenzij de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van de derde.
  9.11 De opdrachtgever is aansprakelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen dan wel vereisten. De opdrachtgever vrijwaart Tova Tuinen voor iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien hiervan. Indien partijen reeds een overeenkomst hebben gesloten en er onverhoopt geen geldige vergunningen dan wel goedkeuringen zijn verkregen door de opdrachtgever, zullen alle ontstane kosten door Tova Tuinen alsook schadevergoedingen op de opdrachtgever verhaald worden.
  9.12 Schadeclaims dienen binnen drie maanden na het ontstaan van de schade bij Tova Tuinen schriftelijk te zijn gemeld op straffe van verval.
  9.13 Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Tova Tuinen gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van Tova Tuinen die daardoor direct of indirect is ontstaan.
  9.14 Na volbrenging van de opdracht komt het geleverde volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  9.15 In geval van diefstal, vermissing, verlies of beschadiging ten aanzien van de in het kader van de opdracht geleverde zaken van Tova Tuinen, zal de opdrachtgever Tova Tuinen hiervan onverwijld in kennis stellen en de schade welke hierdoor ontstaat volledig vergoeden, ongeacht de schade oorzaak.
  9.16 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt het transport van de goederen welke voor de opdracht noodzakelijk zijn, op rekening en risico van de opdrachtgever.
  9.17 Zaken van de opdrachtgever die bestemd zijn om te worden gebruik bij de uitvoering van de opdracht, dienen door de opdrachtgever tijdig op het adres van Tova Tuinen dan wel de plaats waar de opdracht door Tova Tuinen moet worden volbracht, te worden geleverd. Bij onjuiste, niet dan wel niet tijdige levering van deze zaken is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit aan de kant van Tova Tuinen, ongeacht de oorzaak ervan.
  9.18 Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen door Tova Tuinen, ook indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst heeft genomen. Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, geldt als bewijs dat de opdrachtgever de goederen in goede staat heeft ontvangen. Indien de goederen door of vanwege Tova Tuinen zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingen aan de goederen bemerkt, dan dient hij Tova Tuinen hiervan terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur na levering, schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien deze termijn is verstreken, zullen geen reclamaties meer door Tova Tuinen worden aanvaardt.
  9.19 Tova Tuinen bepaald de wijze van transport van de goederen, doch de uitvoering van de transport is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan specifieke aanwijzingen geven ten aanzien tot de wijze van transport.
  9.20 Tova Tuinen is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor schade welke is toegebracht aan de opdrachtgever dan wel aan derden ten tijde dan wel ten gevolge van de aflevering van de producten.
  9.21 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de goederen op een deugdelijke wijze afgeleverd kunnen worden. Hiertoe zorgt hij voor voldoende bereikbaarheid voor de vervoermiddelen en deugdelijke en voldoende ruimte voor het transporteren van de goederen naar plaats van bestemming, zowel binnen als buiten gebouwen.
  9.22 Oponthoud of vertraging van leveringen valt nimmer onder de aansprakelijkheid van Tova Tuinen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Tova Tuinen.
  9.23 Moet als gevolg van een niet afname van de goederen door de opdrachtgever, de order geheel of gedeeltelijk worden opgeslagen door Tova Tuinen, dan is de opdrachtgever verplicht om deze opslagkosten van Tova Tuinen te voldoen. Onder opslag zullen tevens de kosten van verzorging van de order worden verstaan.
  9.24 Indien een order niet binnen de overeengekomen termijn is afgenomen door de opdrachtgever, dan wel indien partijen geen aflevertermijn zijn overeengekomen doch er sinds de overeenkomst een termijn van een jaar is verstreken, dan heeft Tova Tuinen het recht om de overeenkomst te annuleren en alle kosten alsook schadevergoedingen te verhalen op de opdrachtgever.
  9.25 Tova Tuinen is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor herstelwerkzaamheden ten gevolge van verzakkingen dan wel herstelwerkzaamheden aan bestratingen, asfalt dan wel andersoortige toegangswegen welke door vervoer naar de plaats van opdracht zijn ontstaan.
  9.26 De opdrachtgever draagt zorg voor het schriftelijk doorgeven van de exacte locatie van leidingen, kabels, gastanks, olietanks en funderingen aan Tova Tuinen, waarbij voornoemde opsomming niet limitatief is. Noch Tova Tuinen als haar onderaannemers kunnen op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bovenstaande zaken, dan wel voor gevolgschade welk hieruit zou voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart Tova Tuinen en haar onderaannemers dan ook uitdrukkelijk voor deze aansprakelijkheid. Indien Tova Tuinen schade lijdt ten gevolge van deze voor hem niet bekende zaken, is de schade welke hij lijdt integraal voor opdrachtgever.
  Artikel 10. Intellectueel eigendom
  10.1 Alle teksten, foto’s, tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, kennis, e.d. waaronder ook software, die door Tova Tuinen worden gecreëerd en gehanteerd blijven, ook indien zij aan de wederpartij ter hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van Tova Tuinen en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Tova Tuinen, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Tova Tuinen en de wederpartij gebruikt worden. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van intellectueel eigendomsrechten.
  10.2 Tova Tuinen behoudt zich de overige rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tova Tuinen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis aan derden wordt gebracht.
  10.3 De wederpartij vrijwaart Tova Tuinen voor aanspraken van derden, ter zake van diensten afkomstig van Tova Tuinen, betreffende intellectuele eigendomsrechten.
  10.4 Ander gebruik of hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal van Tova Tuinen, is niet toegestaan tenzij Tova Tuinen voorafgaand uitdrukkelijk toestemming hiertoe heeft verleend. Het gebrek aan een schriftelijke toestemming geldt als bindend bewijs voor het feit dat een voor deze rechten vereiste toestemming niet is gegeven.
  10.5 In het geval de intellectueel eigendomsrechten op (een deel van) de diensten, producten en/of content toekomen aan licentiegevers van Tova Tuinen, zal opdrachtgever mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de diensten en/of producten te kunnen gebruiken. Indien opdrachtgever dat niet wil, komt hem ter zake geen enkele aanspraak jegens Tova Tuinen toe.
  10.6 Indien er tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, doch de wederpartij geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken van het ontwerp van Tova Tuinen, in eigen beheer of door derden, dan is hem dat uitsluitend toegestaan indien Tova Tuinen daartoe vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en de wederpartij de door Tova Tuinen vastgestelde vergoeding hiertoe heeft voldaan.
  Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud, vuistpand, retentierecht
  11.1 Tenzij anders is overeengekomen, blijven in het kader van uitvoering van de opdracht geleverde zaken dan wel ter beschikking gestelde zaken door Tova Tuinen, ten alle tijden eigendom van Tova Tuinen, doch wel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  11.2 Tova Tuinen vestigt middels deze algemene voorwaarden een vuistpand op de door hem afgeleverde goederen.
  11.3 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, aan derden te verhuren, verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijke over te dragen.
  11.4 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Tova Tuinen veilig te stellen.
  11.5 Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Tova Tuinen te kort schiet of Tova Tuinen goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Tova Tuinen gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De wederpartij zal Tova Tuinen te allen tijde toegang verlenen tot haar terrein(en) of gebouw(en) ter inspectie van de producten en/of ter terugname van de goederen. Na terugname zal aan de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de kosten welke zijn ontstaan door de terugname.
  11.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht Tova Tuinen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  11.7 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer ongevallen-, brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Tova Tuinen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Tova Tuinen gerechtigd tot de penningen.
  11.8 De in dit artikel genoemde verplichtingen dienen eveneens gedurende de gehele periode van uitvoering van de opdracht door opdrachtgever te worden verzekerd.
  11.9 Indien Tova Tuinen goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Tova Tuinen heeft besteed ter uitvoering van de opdrachten van die opdrachtgever. Onverschillig of deze goederen betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
  Artikel 12. Geheimhouding en Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)
  12.1 Tova Tuinen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, voor zover, zonder toedoen van Tova Tuinen niet voor het publiek domein beschikbaar.
  12.2 Opdrachtgever verplicht zich jegens Tova Tuinen tot strikte geheimhouding van al hetgeen hem bekend is of zal worden, al dan niet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de onderneming (en) van Tova Tuinen en voorts zulke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij die informatie van algemene bekendheid is dan wel indien openbaarmaking daarvan op grond van wettelijke of op grond van beurs- of andere reglementen vereist is.
  12.3 Opdrachtgever is verplicht om werknemers en derden welke door hem worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst dezelfde verplichting op te leggen als in het tweede lid van dit artikel is opgenomen.
  12.4 De mogelijkheid bestaat dat Tova Tuinen in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) van (werknemers en/of klanten van) opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Tova Tuinen en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wbp.
  12.5 Tova Tuinen zal de persoonsgegevens die ten behoeve van opdrachtgever worden verwerkt adequaat beveiligen. Tova Tuinen zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit:
 24. Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur/gegevensbestanden, waaronder firewalls, password-log-in en/of encryptie;
 25. Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;
 26. Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging;
 27. Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en diensten).
  12.6.1 Tova Tuinen staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zal Tova Tuinen zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten redelijk is.
  12.6.2 Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan Tova Tuinen ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.
  12.6.3 In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Tova Tuinen de verwerkingsverantwoordelijke dan wel opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
  12.6.4 Tova Tuinen zal de verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.
  12.6.5 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Tova Tuinen, zal Tova Tuinen het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen. Tova Tuinen mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan verwerkingsverantwoordelijke.
  12.6.6 Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Tova Tuinen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerking, is hetgeen in de artikelen 9 en 13 van deze overeenkomst in bepaald van overeenkomstige toepassing.
  12.6.7 Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en al hetgeen met betrekking tot de wbp zijn de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden van toepassing.
  Artikel 13. Klachten, garanties en vrijwaring
  13.1 Elk gebruik van de diensten en/of producten is voor risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Tova Tuinen heeft steeds enkel een inspanningsverplichting.
  13.2 De opdrachtgever is verplicht om te controleren of de opdracht is uitgevoerd conform overeenkomst. Tova Tuinen brengt de opdrachtgever er mondeling of schriftelijk van op de hoogte wanneer hij verwacht de opdracht op te kunnen leveren en er aldus een inspectie kan plaatsvinden.
  13.3 Reclamaties dienen tijdens de inspectie onverwijld aan Tova Tuinen kenbaar gemaakt te worden. Indien een reclamatie gegrond blijkt, zal Tova Tuinen binnen een redelijke termijn overgaan tot herstel van dit gebrek. Hierna zal een vernieuwde inspectie plaatsvinden.
  13.4 Indien de opdrachtgever verzuimd om de opdracht te inspecteren dan wel enige reclamatie in te dienen gedurende de inspectie, zal de opdracht als geaccepteerd worden beschouwd.
  13.5 Reclamaties dienen steeds uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de goederen dan wel uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Tova Tuinen kenbaar te zijn gemaakt op straffe van verval van enige rechtsvordering door de opdrachtgever.
  13.6 De door Tova Tuinen te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Tova Tuinen hanteert de garantietermijn van zijn leveranciers, tenzij er op de offerte en/of opdrachtbevestiging anderszins is bepaald. Een fatale garantietermijn kan afzonderlijk per order door Tova Tuinen bepaald worden. Garantie op planten is beperkt tot 1 groeiseizoen mits de levering als de planten geschied door Tova Tuinen en genoemde planten mits een contractueel vastgelegd tuinonderhoud door Tova Tuinen in onderhoud zijn. Zonder tuinonderhoud beperkt de garantie van de planten zich tot 1 maand bij gebruikelijke zorg door opdrachtgever. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
  Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Tova Tuinen kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
  13.7 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de bruikbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden zonder schriftelijke toestemming dan wel voorwaarden van Tova Tuinen, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de zaken dan wel hebben getracht aan te brengen. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door het of gevolg is van omstandigheden waar Tova Tuinen geen invloed op kan uitoefenen daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera.
  13.8 De opdrachtgever zal generlei aanspraken meer kunnen doen gelden nadat de geleverde producten geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, be -of verwerkt, aan derden zijn doorgeleverd of in gebruik zijn gegeven, dan wel anderszins kennelijk geaccepteerd zijn. Geringe afwijkingen onder andere in kwaliteit, samenstelling, eigenschappen, kleur en dergelijke, die uit technisch oogpunt bezien onvermijdelijk zijn, of die volgens gebruik algemeen worden geaccepteerd, kunnen nooit grond voor klacht opleveren.
  13.9 De wederpartij is gehouden het geleverde grondig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de juiste zaken in de juiste hoeveelheden en in de juiste staat zijn geleverd. Daarnaast dient de opdrachtgever vast te stellen of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik dan wel handelsdoeleinden. Eventuele tekorten, zichtbare gebreken en/of beschadigingen aan de zaken bij levering dienen door de opdrachtgever op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te worden vermeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de zaken te hebben geaccepteerd.
  13.10 Reclamaties terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 24 uur na levering dan wel uitvoering der zaken te geschieden. Tova Tuinen zal daarbij op generlei wijze tot enige vorm van schadevergoeding aangesproken kunnen worden.
  13.11 Reclamaties terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen drie dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen dan wel uitvoering der werkzaamheden, welke termijn als vervaltermijn geldt.
  13.12 De melding van reclamaties dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat Tova Tuinen in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Tova Tuinen in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.
  13.13 Indien het gebrek op een later moment wordt gemeld, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  13.14 Onverminderd de verplichtingen van Tova Tuinen zullen, indien en voor zover er ten aanzien van de te leveren producten niet uitdrukkelijke anderszins schriftelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleinschalige afwijkingen, geen reden tot afkeuring zijn. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid aan de opdrachtgever. Indien niet aan de hand van een monster wordt geleverd, geldt voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers aan Tova Tuinen.
  13.15 Indien een beroep op garantie van de wederpartij gegrond zou zijn, zal Tova Tuinen de te leveren zaken, naar de keuze van Tova Tuinen, herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Tova Tuinen de wederpartij mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de wederpartij de geleverde zaken, op zijn kosten en risico ter beschikking stellen aan Tova Tuinen. In geval van een gegrond beroep op garantie ten aanzien van geleverde diensten van Tova Tuinen, zal Tova Tuinen telkens de materiaalkosten voor zijn rekening nemen. De kosten verband houdende met het verwerken van deze materialen, zullen door de opdrachtgever worden gedragen.
  13.16 Een gegrond beroep op de garantie zal nooit een enige erkenning van aansprakelijkheid dan wel grond voor schade aanspraken van de opdrachtgever kunnen impliceren. De opdrachtgever doet hier uitdrukkelijk afstand van.
  13.17 Indien een beroep op garantie van de opdrachtgever ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten daardoor ontstaan zoals onderzoekskosten aan de zijde van Tova Tuinen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
  13.18 Eventuele terugzending van goederen door de opdrachtgever mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Tova Tuinen, doch is voor rekening en risico van de opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
  13.19 Voor de door Tova Tuinen geleverde doch door hem van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan Tova Tuinen garantie heeft gegeven.
  13.20 Reclamaties te zake van de hoogte van de door Tova Tuinen verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
  13.21 Onverminderd een tijdige reclamatie van de opdrachtgever, blijft de verplichting tot betaling en afname van geplaatste orders bestaan.
  13.22 Voor zover herstel dan wel vervanging onmogelijk zou zijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. Ter zake van klachten ten aanzien van gebreken als in dit artikel bedoeld, is Tova Tuinen nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.
  13.23 Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd tenzij partijen anders overeenkomen.
  13.24 Bij retourzending zonder beroep op gebreken, heeft Tova Tuinen, onverminderd hetgeen in artikel 13.23 is bepaald, het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.
  Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht
  14.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  14.2 Op een met Tova Tuinen gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar haar vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  14.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Tova Tuinen ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
  14.4 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
  14.5 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert uitvoerdatum.
  14.6 Klachten van de opdrachtgever over de diensten en / of werkzaamheden dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na datum van de beëindigde diensten en / of werkzaamheden schriftelijk aan Tova Tuinen kenbaar gemaakt te worden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens Tova Tuinen te zake.
  14.7 In geval van een gegrond bevonden klacht over verrichte diensten en / of werkzaamheden heeft Tova Tuinen het recht deze diensten en / of werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten, dan wel de opdrachtgever voor het betreffende deel van de opdracht te crediteren.
  Artikel 15. Algemene voorwaarden
  15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
  15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.
  15.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.